Vad är ESG och hur arbetar vi med det?

Vårt arbete med ESG.

ESG står för “Environmental, Social, and Governance”. För att bedöma om ett bolag är hållbart har kriterier tagits fram, en form av mätsticka för att analysera hur bolaget agerar med hänsyn till miljövänlighet, social hållbarhet och bolagsstyrning.

Environmental, miljökriterierna här kan handla om ett bolags klimatavtryck, vattenförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning av naturresurser.

Social, social hållbarhet handlar om ett bolags ansvar för samhällsfrågor och sina anställda. Här ryms bland annat arbetsvillkor, arbetsförhållanden och kravställning mot hela ledet av leveranskedjan

Governance handlar bland annat om att redovisningen sköts korrekt, styrelsesammansättning och att olagliga handlingar som mutor och korruption inte förekommer.

Helt integrerad ESG-ledning

Som en helt ESG integrerad koncern har Prysmian Group implementerat konkreta, mätbara åtgärder översatta till en plan. Den kombinerar, hantering av sociala, ekonomiska och miljmässiga aspekter med kraven på hållbarhetsindex som antagits av koncernen vilket är FN:s 17 globala mål för 2030 samt behovet av att lyssna på alla intressenter.

ESG värderingar är djupt förankrade i ledningen och hela värdekedjan och inspirerar våra strategiska prioriteringar, operativa aktiviteter och dagliga beteende.

Prysmian Groups ESG-strategi stöds av tre strategiska pelare. 
 

Prioritering:

- Hållbara och innovativa lösningar för verksamheten

- Ansvarsfull användning av energi-och vattenresurser

- Utveckling av människor och samhällen

Åtgärder:

Utveckla innovativa produkter och lösningar som stödjer förbättring av hållbarheten för telekommunikations- och energiinfrastrukturer.

Öka försäljningen av högkvalitativa, pålitliga och "gröna" produkter och tjänster.

Bidra till universell spridning av energi och telekommunikation via pålitlig och tillgänglig infrastruktur.

Underlätta tillgången till ren energi, genom utveckling av lösningar för producenter av förnybar energi och stöd till forskning om hållbar teknik.

Sträva efter en effektiv och hållbar användning av energi- och naturresurser genom att minska konsumtionen och utsläppen av växthusgaser, samtidigt som genereringen av avfall minimeras och återvinning och återanvändning av material främjas.

Främja hållbar affärspraxis mellan våra leverantörer och affärspartners.

Delta i och bidra till den socioekonomiska utvecklingen av de samhällen där koncernen verkar, genom antagandet av en lämplig policy för företagsmedborgarskap och filantropi.

Främja etiskt uppförande och utbildning och professionell tillväxt av personal, skydda mångfald och arbetstagares rättigheter och utveckla en hälsosam arbetsmiljö.

Utveckla effektiv, transparent och ansvarsfull kommunikation med intressenter.

Prysmian Group är rankad på 9 olika ESG-index

01 SEP 2021

 

Prysmian registrerades och noterades på Dow Jones Sustainability Index för första gången 2014.

Idag skickar Prysmian Group icke-finansiell data till 9 olika ESG-index som utvärderar, bedömer och rangordnar koncernens hållbara insatser. Prysmian Group är erkänt för sitt engagemang för hållbarhet på Dow Jones Sustainability World Index, genom att vara rankad som nr 1 i kategorin Electrical Components & Equipment (ELQ). 

ESG och CSR

ESG-ledning skiljer sig från Corporate Social Responsibility (CSR)-ledning, genom att den är mer standardiserad, mätbar och kvantitativ för att skapa transparens och jämförbarhet för investerare – över företag och branscher. ESG är företagets externa engagemang för hållbarhet och social utveckling, medan CSR mer är företagets interna engagemang i kraft av värderingar och policys. Goda CSR-initiativ och resultat är grundläggande för ESG-ledning och för att uppnå ranking på ESG-index.